Søgning

Inkasso

27. maj 2024

Forældelsesfrister og afbrydelse af forældelse

Forældelsesfrister og afbrydelse af forældelse

Et ubetalt pengetilgodehavende forældes som hovedregel efter 3 år. Er der er tale om et pengelån i et pengeinstitut, er fristen 10 år. Det betyder, at hvis man ikke har fået sit tilgodehavende indkrævet inden for 3/10 år efter, at kravet er forfaldent, kan man ikke længere kræve pengene. Man skal altså ”handle”, inden fristen springer.

Forældelsen afbrydes ved erkendelse (f.eks. betaling af afdrag), aftale eller ved, at sagen indbringes for en domstol. Hvis pengekravets eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse, løber der en ”ny” forældelsesperiode. Den oprindelige forældelse er afbrudt.

Er der udstedt et gældsbrev for skylden, er forældelsesfristen også 10 år, mens renter af kravet forældes efter 3 år, medmindre forældelsesfristen forinden afbrydes (igen).

Inddrivelse af kravet i fogedretten

Forældelsesfristen af krav på fx renter kan afbrydes ved, at kreditor indbringer sit krav for fogedretten for tvangsfuldbyrdelse af kravet hos skyldneren. Det kan dog være dyrt i retsafgift mv. – og pengene, der bruges på inddrivelsen, kan være spildt, hvis skyldneren ikke kan betale. Kreditor kan – for at spare afgift – nøjes med at indbringe en del af sit krav for derved at finde ud af, om det er muligt at få foretaget udlæg hos skyldneren for i hvert fald noget af det skyldige beløb.

Spørgsmålet er dog, i hvilket omfang en sådan delvis indbringelse også afbryder forældelsen for renterne af den del af kravet, der ikke er indbragt for fogedretten?

Ny afgørelse vedr. forældelse af renter

Det er tidligere slået fast, at når en sag sendes i fogedretten for et reduceret beløb, afbrydes forældelsen kun for den reducerede fordring.

En ny afgørelse fra Vestre Landsret har nu forholdt sig til, hvorvidt forældelsen af renterne på hele fordringen blev afbrudt ved indlevering af sagen til fogedretten for et reduceret beløb.

I den pågældende sag indgav en kreditor (en bank) i 2009 en udlægsbegæring til fogedretten på baggrund af et gældsbrev. Hovedstolen var på over 180.000 kr. + tillæg af renter. Det fremgik af begæringen, at sagen af omkostningsmæssige grunde blev begrænset til 30.000 kr. Begæringen indeholdt en opgørelse af det fulde rentebeløb af hele hovedstolen og med forbehold for udlæg for kreditors fulde tilgodehavende. Fogedretten foretog herefter udlæg hos skyldneren for den begrænsede fordring (30.440 kr.).

I 2018 indgav en anden kreditor, der havde overtaget fordringen, en udlægsbegæring, hvor kravet blev opgjort til 30.440 kr. + renter af hele hovedstolen som opgjort i 2009 samt 3 års renter regnet fra datoen for udlægsbegæringens modtagelse i fogedretten. Fogedretten nægtede at fremme sagen og henviste til, at kravet på renter af hovedstolen var forældet. Landsretten anførte derimod, at forældelsen af renterne af hele hovedstolen, i henhold til gældsbrevet, var blevet afbrudt ved indgivelsen af udlægsbegæringen i 2009. Den omstændighed, at udlægsbegæringen foreløbig havde været begrænset til et mindre beløb, ændrede ikke herved. Sagen kunne derfor gennemføres også vedrørende hele rentebeløbet, der ikke var forældet.

Hvad betyder det for kreditor?

Betydningen af afgørelsen er, at kreditor kan opretholde krav på renter af hele sin fordring, selvom der er gået mere end 3 år, siden forældelsen blev afbrudt, hvis fordringen har været indbragt for et reduceret beløb, og der er tale om renter, der har været opgjort i fogedretten.

Endvidere betyder afgørelsen fremadrettet, at kreditor kan opretholde sit samlede rentekrav (der ikke er forældet) for hele fordringen, selvom kreditor vælger alene at indbringe sagen for et reduceret beløb.

Hvordan kan Focus Advokater hjælpe?

Focus Advokater har stor erfaring med inkasso og herunder også håndtering af forældelsesspørgsmål. Vi har prioriteret inkasso som et selvstændigt forretningsområde. Resultatet er en højt specialiseret inkassoafdeling, hvor du til enhver tid kan få råd og vejledning i forhold til din virksomheds udestående fordringer. Hver sag får en individuel og effektiv behandling, så vi sikrer, at der bliver gjort alt, hvad der er muligt, for at inddrive dit tilgodehavende.  

VIDSTE DU:

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til