Søgning

Byggeri- og entreprise

16. december 2023

Focus Advokater bistod stor gulventreprenørvirksomhed i voldgiftssag med krav på 10 mio. kr.

Focus Advokater repræsenterede ultimo 2017 en stor gulventreprenørvirksomhed i en voldgiftssag mod en storentreprenør. Sagen vedrørte tvist om ekstrakrav angående gulventreprisen på et større sygehusbyggeri. Storentreprenøren videreførte de synspunkter, som bygherren og gulventreprenøren fremkom med, men var som udgangspunkt enig i, at gulventreprenøren var berettiget til betaling for ekstraarbejde. Storentreprenøren rejste derfor krav over for sygehusets bygherre, som imidlertid afviste samtlige ekstrakrav. Der var i alt rejst ni ekstrakrav for samlet set ca. 10 mio. kr. Herudover var der rejst to modkrav over for gulventreprenøren.

Ændring til selvudtørrende beton pga. bygherres forsinkelse

Sagens væsentligste problemstilling bestod i, at projektets ultimative bygherre efter gulventreprenøren og storentreprenørens opfattelse var i ansvarspådragende forsinkelse og derfor havde bestilt forcering i form af ændring fra en almindelig betontype til gulvene til en selvudtørrende beton. Da parterne ikke kunne blive enige om prisen for ændringen, blev arbejdet bestilt som regningsarbejde i overensstemmelse med bestemmelsen i AB92, § 14, stk. 4.

Under arbejdets udførelse konstateredes det, at der opstod meget betydelige kantrejsninger (osteskorper) på betongulvene. Visse steder op til 20-30 mm. Gulventreprenøren tilkendegav, at man var berettiget til at kræve betaling ikke blot for ændringen til selvudtørrende beton, men også for slibning af kantrejsningerne samt for ekstra spartling de steder, hvor der blev støbt i undermål for at undgå slibearbejde, idet der i stedet blev spartlet.


Udførelsesfejl eller ekstraarbejde?

Storentreprenøren videreførte gulventreprenørens krav, men projektets bygherre afviste kravet med henvisning til, at forholdene skyldtes udførelsesfejl, og at entreprenøren ikke skulle have betaling ud over ændringen til selvudtørrende beton, fordi forholdene omkring kantrejsningerne var omfattet af AB92, § 12, stk. 1, hvorefter gulventreprenøren skulle sørge for kontraktmæssig ydelse på afleveringstidspunktet, idet omkostningerne efter bygherres opfattelse skyldtes fejl i udførelsen.

Gulventreprenørens synspunkt var, at man ved bestilling af ekstraarbejde i regning har krav på betaling for alt det arbejde, der leveres, med mindre bygherren kan bevise, at der er forhold ved udførelsen, som kan betragtes som mangelfulde. Gulventreprenøren opfordrede derfor storentreprenøren (og storentreprenøren bygherren) til at foranstalte syn og skøn, hvis man mente, at udførelsen var mangelbehæftet. Projektets bygherre fastholdt sine synspunkter og begærede ikke syn og skøn.

Voldgiftsretten tilkendegav, at det måtte lægges til grund, at der var opstået kantrejsninger/osteskorper på gulvene i et meget markant og usædvanligt omfang. Da gulventreprenøren under udførelsen havde tilkendegivet, at arbejdet med osteskorperne ville være at betragte som ekstraarbejde, som kunne kræves betalt, ligesom gulventreprenøren havde anmodet om bygherrens anvisninger om udførelsen, jf. AB92, § 15, hvis bygherren mente, at udførelsen ikke skete fagligt korrekt, var bygherren forpligtet til at betale storentreprenøren, og storentreprenøren gulventreprenøren, samtlige krav der var rejst. Bygherrens nægtelse af at give anvisning om udførelsen havde været uberettiget, og bygherren havde ikke løftet bevisbyrden for sin påstand om, at udførelsen var mangelfuld. Bygherren burde i denne forbindelse have begæret syn og skøn.


Bygherre har bevisbyrden for mangler ved regningsarbejde inden aflevering

Kendelsen viser, at bygherre skal tage sin bygherreforpligtelse til at fremkomme med anvisninger om udførelsen efter AB92, § 15, meget alvorligt. Bygherre kan ikke ansvarsfrit på den ene side påstå, at udførelsen ikke sker fagligt korrekt, og på den anden side nægte at afgive anvisninger om, hvorledes udførelsen skal gennemføres for at være mangelfri. Endnu væsentligere fastslår kendelsen, at det er bygherre, som har bevisbyrden for, at arbejde, der udføres som regningsarbejde, er mangelfuldt, når bygherres synspunkt er, at han nægter at betale det samlede krav, der rejses vedrørende arbejdets udførelse. Bygherre kan således ikke med henvisning til AB92, § 12, stk. 1, undslå sig betaling af det rejste krav, hvis bygherre ikke løfter bevisbyrden for, at udførelsen var mangelfuld. Denne situation står i modsætning til, når ekstraarbejde udføres som regningsarbejde, hvor entreprenøren på afleveringstidspunktet skal aflevere sin entreprise i mangelfri stand for det aftalte beløb, med mindre entreprenøren kan bevise, at yderligere arbejde, som er en følge af det bestilte ekstraarbejde, kan kræves betalt ud over den aftalte sum, fordi arbejderne skyldes forhold, som har været omfattet af bygherres risiko.

Gulventreprenøren var under voldgiftssagen repræsenteret af advokat Søren Andersen.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til