Søgning

Konkurrence- og statsstøtteret

28. juni 2024

Nye ændringer i konkurrenceloven træder snart i kraft – kan få stor betydning for fusioner under de gældende omsætningstærskler

Tilbage i maj vedtog Folketinget en række markante ændringer i konkurrenceloven, som træder i kraft den 1. juli 2024. Ændringerne påvirker fusioner under de nugældende omsætningstærskler for fusionskontrol, bødeudmålingen for overtrædelse af konkurrenceloven og giver Konkurrence- og forbrugerstyrelsen (”KFST”) et nyt markedsforskningsværktøj.

Baggrunden for de nye regler

Formålet med ændringerne i konkurrenceloven er at give KFST bedre beføjelser til at sikre den effektive konkurrence.

KFST får nu mulighed for at gribe ind i fusioner, der vil hæmme denne effektive konkurrence betydeligt, da fusionen kan skabe eller styrke en dominerende stilling, uanset at parterne ikke opfylder de gældende omsætningstærskler. KFST får desuden mulighed for at gribe ind på markeder, hvor konkurrencen vurderes at være svækket. Endeligt ændres der i principperne for beregning af bøder til virksomheder m.v., der har overtrådt konkurrencereglerne.

Fusioner under omsætningstærsklerne kan nu kræves anmeldt

Med de nye ændringer, har KFST nu mulighed for at kræve en fusion anmeldt, en såkaldt call-in option, selvom de ikke overskrider de gældende omsætningstærskler.

Formålet med bestemmelsen er at sikre, at fusioner, som kan medføre risiko for, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt i Danmark, kan blive undersøgt og vurderet af KFST efter reglerne om fusionskontrol, uanset at de deltagende virksomheders omsætning er under omsætningstærsklerne.

De nugældende regler

De nugældende regler for fusionskontrol omfatter transaktioner, der overskrider en af de to følgende omsætningstærskler:

i) Hvis de involverede virksomheder har tilsammen en årlig omsætning i Danmark på mindst 900 mio. kr., og mindst to af disse virksomheder har en individuel omsætning på 100 mio. kr. om året i Danmark.

ii) Hvis mindst én af de deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 3,8 mia. kr., og mindst én af de andre deltagende virksomheder har en årlig omsætning på mindst 3,8 mia. kr. globalt.

De nye regler pr. 1.7.2024

KFST kan efter de nye regler kræve en fusion anmeldt, hvis følgende to betingelser er opfyldt:

i) Hvis de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet årlig omsætning på mindst kr. 50 mio., og

ii)  KFST vurderer, at fusionen kan skade konkurrencen betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling på markedet.

Den første betingelse sætter en grænse for, hvilke fusioner der kan kræves anmeldt. Det betyder dog samtidig, at KFST nu har mulighed for at kræve fusioner anmeldt, hvor Target (endnu) ikke har generet nogen omsætning.

Den anden betingelse betyder, at KFST kan kræve en anmeldelse, hvis de vurderer, at der er en risiko for, at fusionen hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Det
kan f.eks. være hæmmende for konkurrencen, hvis der er tale om et marked med få
konkurrenter, da en fusion mellem en eller flere af disse konkurrenter vil kunne gøre det sværere for de resterende virksomheder at konkurrere efterfølgende.

Bemærk, at en fusion også kan hæmme den effektive konkurrence, selv om den ikke skaber eller styrker en dominerende stilling. F.eks. kan en fusion mellem virksomheder, der er vertikalt forbundne, gøre det sværere for nuværende eller potentielle konkurrenter at konkurrere på markedet. Det er også muligt, at en fusion, på et marked med få virksomheder, øger muligheden for, at de resterende virksomheder på markedet, koordinerer deres adfærd uden at indgå en formel aftale.

Herudover kan KFST sætte en tidsfrist for, hvornår fusionen skal anmeldes. KFST skal senest 15 hverdage efter, at de er blevet gjort bekendt med en fusion, træffe
afgørelse om, at fusionen skal anmeldes. KFST kan dog ikke kræve en fusion anmeldt senere end tre måneder efter, at en fusionsaftale er indgået, hvis et overtagelsestilbud er offentliggjort, eller hvis en kontrollerende andel er erhvervet, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Transaktionen kan i alle tilfælde senest kræves anmeldt seks måneder efter, fusionen er blevet gennemført.

Modtager man et påbud om, at man skal anmelde en fusion efter de nye regler, betyder det, at transaktionen ikke må gennemføres, før den er blevet godkendt af KFST. Efterkommer virksomheden ikke anmeldelseskravet, kan virksomheden blive straffet med en bøde. Er fusionen allerede gennemført, har KFST mulighed for at kræve den opløst.  

Nyt markedsforskningsværktøj

Den nye lovændring giver KFST et nyt værktøj. Værktøjet giver mulighed for at indlede en markedsefterforskning af adfærd eller strukturer i en eller flere erhvervssektorer for at kunne afgøre, om der er forhold, der tydeligt svækker den effektive konkurrence med skadevirkninger for andre virksomheder eller forbrugere.

KFST kan efter godkendelse fra Konkurrencerådet indlede en efterforskning. Vurderer og kan KFST dokumentere, at der foreligger forhold, der betydeligt svækker konkurrencen, kan KFST afslutte markedsefterforskningen ved at udstede adfærdsmæssige påbud.

Eksempel på adfærdsmæssig påbud

Et adfærdsmæssigt påbud til en virksomhed, kan f.eks. være om fremadrettet at ændre en given adfærd om øget forbrugerinformation eller adgang til data.

KFST har allerede kompetence til at lave erhvervssektorundersøgelser, men det nye værktøj indebærer muligheden for at påbyde virksomheder at ændre adfærd, selvom der ikke er konstateret en overtrædelse af konkurrencelovgivningen.

KFST kan indlede en efterforskning af strukturen i en virksomhed, men der vil ikke kunne udstedes strukturelle påbud som led i en markedsefterforskning.

Nye principper for beregning af bøder ved overtrædelse af konkurrencereglerne

Bøder for overtrædelse af konkurrencereglerne skal nu i højere grad afspejle den økonomiske skadevirkning.

Lovgiver ønsker at hæve bødeniveauet, så det kommer til at ligne EU-Kommissionens og andre EU-landes bødeudmålinger, der historisk set, er en betydelig del højere end i Danmark. Det forventes, at bødeniveauet bliver betydeligt højere, da man ønsker, at bøderne i højere grad afspejler den økonomiske skadevirkning, overtrædelsen har haft.

I øjeblikket beregnes bøder ud fra fastsatte grundbeløb, som kan justeres op eller ned, alt efter overtrædelsens grovhed. Fremover skal bøder beregnes som en procentsats på op til 30 % af de involverede virksomheders omsætning af varer eller tjenesteydelser, der er direkte eller indirekte relateret til overtrædelsens geografiske område.

Den præcise procentsats bliver fastsat efter en vurdering af hver enkelte sag. Der vil her være en række faktorer, der skal indgå i vurderingen såsom:

Herudover vil overtrædelsens varighed også være en vigtig faktor, da man fremover skal multiplicere bøden med det antal år, som overtrædelsen har fundet sted.

Det nuværende bødeloft på maksimalt 10 % af en virksomheds eller en koncerns samlede omsætning på verdensplan i det regnskabsår, der går forud for afgørelsen, vil stadig være gældende.

Focus Advokater bemærker

Ændringerne i konkurrencelovgivningen kan få en stor betydning på flere områder for virksomheder i Danmark.

Virksomheder, der ønsker at fusionere eller opkøbe aktiviteter, bør være meget opmærksomme på KFST’s nye call-in option og overveje, om KFST skal orienteres om en igangværende efter omsætningstærsklerne ikke-anmeldelsespligtig transaktion.

Herudover har KFST fået et nyt værktøj, der gør det muligt at gribe ind over for adfærd eller struktur, selvom der ikke er konstateret en overtrædelse af konkurrencelovgivningen, hvorfor virksomhederne med fordel bør overveje, om der kan være noget i deres organisation, herunder adfærd eller struktur, som kan have en negativ påvirkning på den effektive konkurrence.

Slutteligt må det antages, at overtræder en virksomhed konkurrencereglerne, vil bøderne være markant højere end hidtil.

Træk på vores ekspertise

Har du spørgsmål, eller har din virksomhed brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Focus Advokaters team for konkurrenceret. Vi rådgiver om alle relevante forhold inden for konkurrenceretten. Vores rådgivning er ikke kun begrænset til de juridiske aspekter inden for konkurrenceretten, men omfatter også skræddersyede strategier, som bidrager til konkurrencemæssige fortrin i markedet.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg og København

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til